Zubná ambulancia v Žiline

Otváracie hodiny: : PO-PI 7:00 - 20:30 + vybrané soboty 7:00 -14:00
  Kontakt: : 041/7632832

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe/zákonnému zástupcovi (ďalej len „dotknutá osoba“) tieto informácie v súlade  ustanovením § 19 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Získavanie a spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.Identifikácia Prevádzkovateľa:

Svoje osobné údaje dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení v ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní zubný lekár, študijnom odbore zubné lekárstvo a v špecializačnom odbore stomatológia, a to:

BLAHA DENT, s.r.o.; IČO: 36 854 361; Sídlo: Závodská cesta 2963/4, Žilina 010 01; Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, odd.: sro, vložka č.: 19824/L; Zastúpená: MUDr. Martin Blaha, konateľ; Kód PZS: P70128016201.

2.Podávanie otázok a žiadostí k osobným údajom:

Vaše otázky a žiadosti ohľadom osobných údajov môžete podávať v listinnej alebo elektronickej  podobe, a to buď  listom  doručeným na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky formou e mailu na adresu zodpovednaosoba@zubnylekar.eu

3.Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

 1. a) Osobné údaje podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré sa spracovávajú, poskytujú a sprístupňujú za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a vedenia zdravotného záznamu, pričom na spracovávanie, poskytnutie a sprístupnenie týchto údajov sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Jedná sa o nasledovné osobné údaje dotknutej osoby:  meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, zdravotné údaje potrebné na získanie anamnézy, údaje o poučení a informovanom súhlase, údaje o chorobe osoby, žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, epidemiologicky závažné skutočnosti, identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne.

 1. b) Osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa, v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, pričom na spracovávanie, poskytnutie a sprístupnenie týchto údajov sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Jedná sa o nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: číslo mobilné telefónu a záznamy z kamerového systému umiestneného vo vstupnej chodbe, čakárni/recepcii ako aj v každej ambulancii.

Číslo mobilného telefónu využíva prevádzkovateľ výlučne za účelom kontaktovania pacienta s cieľom potvrdiť si či pacient na rezervovaný termín na ošetrenie príde. Zamestnanec prevádzkovateľa kontaktuje pacienta jeden až dva pracovné dni pred rezervovaným termínom ošetrenia.

Záznamy z kamerového systému slúžia na ochranu majetku prevádzkovateľa, a zároveň predstavujú formu technického opatrenia potrebného na zaistenie bezpečnosti ochrany osobných údajov a budú využité výlučne za účelom prípadného trestnoprávneho konania.

 1. c) Osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, pričom na spracovávanie, poskytnutie a sprístupnenie týchto údajov sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Jedná sa o nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: e mail dotknutej osoby a informácie, ktoré dotknutá osoba poskytne prevádzkovateľovi v prípade, že na komunikáciu s prevádzkovateľom využíva webstránku www.blahadent.sk Dotknutá osoba poskytne prevádzkovateľovi svoj e mail len v prípade, že žiada od prevádzkovateľa o zaslanie informácie formou e mailu.

4.Príjemca osobných údajov:

Osobné údaje sú spracovávané výlučne:

a)zamestnancami prevádzkovateľa
b)príslušnou zdravotnou poisťovňou
c)jeho dodávateľmi poskytujúcimi technickú podporu pre prevádzku IT softweru, ktorí sú viazaní povinnosťou ochrany osobných údajov a povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.

Prevádzkovateľ zachováva všetky osobné údaje v prísnej dôvernosti.

Osobné údaje nie sú poskytované ďalším tretím stranám, s výnimkou tých, ktorým má prevádzkovateľ zákonnú povinnosť alebo právo v súlade s príslušnými právnymi predpismi tieto údaje poskytnúť.

Kamerové záznamy sa v prípade potreby poskytnú orgánom činným v trestnom konaní.

5.Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje podľa bodu 3 písm. a) a údaje o mobilnom telefónnom čísle sa uchovávajú po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osoby.

Osobné údaje z kamerového záznamu sa uchovávajú po dobu 3-7 dní v závislosti od množstva nahraných údajov.

Osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytne prevádzkovateľovi v prípade, že na komunikáciu s prevádzkovateľom využíva webstránku www.blahadent.sk, sa neuchovávajú , s výnimkou, ak spadajú zároveň do inej kategórie osobných údajov.

6.Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba (pacient) má právo:

 1. a) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  b) na opravu osobných údajov,
  c) na vymazanie osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
  d) namietať spracúvanie osobných údajov,
  e) na prenosnosť osobných údajov,
  f) podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo adresovať svoju žiadosť podľa písm. a) až  e) v listinnej alebo elektronickej  podobe, a to buď  žiadosťou doručenou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky formou e mailu na adresu zodpovednaosoba@zubnylekar.eu

7.Odmietnutie poskytnúť osobné údaje:

Keďže dotknutá osoba má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje v súlade s vyššie uvedenými informáciami, týmto berie na vedomie, že prevádzkovateľ  má právo odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť okrem prípadov neodkladnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

V Žiline, 21.5.2018

Potrebujete sa objednat?